Rorassistansen.se

Rörsystem

Hem > Rörsystem

Länkar

Rörsystem

Rörsystem är en grundläggande del av infrastrukturen i byggnader, industrianläggningar och många andra konstruktioner. De används för att transportera vätskor och gaser på ett säkert och effektivt sätt. Rörsystem kan inkludera allt från enkla hushållsinstallationer för vatten och avlopp till komplexa nätverk för kemisk överföring i industriella processer. Materialval, dimensionering och layout av rörsystem är avgörande för att säkerställa deras funktion, hållbarhet och överensstämmelse med gällande branschstandarder och regler.

Vad menas med rör i rör-system?

Ett rör i rör-system är en modern lösning för vatteninstallationer, där ett inre rör för vattenledningen är omslutet av ett yttre skyddsrör. Denna konstruktion skyddar mot vattenskador om det inre röret skulle läcka och underlättar byte eller underhåll av det inre röret utan större ingrepp i byggnadsstrukturen. Rör i rör-system är särskilt användbara i områden där det finns risk för frost, då det yttre röret ger en extra isoleringsnivå.

Olika rör i rör-system

Det finns flera typer av rör i rör-system, anpassade för olika behov och applikationer. Dessa varierar i material som används för det inre och yttre röret, dimensioner och designegenskaper. Vanliga material inkluderar polyeten (PE), korsbunden polyeten (PEX) och polypropen (PP). Systemen kan skilja sig åt i hur de hanterar temperaturvariationer, trycknivåer och kemisk resistens. Vissa rör-i-rör-system är specifikt utformade för varmvattenledningar, medan andra är mer lämpade för kallvatten eller avloppsvatten. GPA, som är en framstående svensk tillverkare av rörsystem har delar i flera olika material ämnade för olika användningsområden.

Rörsystem i olika material

PVC-U

PVC-U (Polyvinylklorid, omättad) är en typ av plast som ofta används i rörsystem tack vare dess styrka, kemiska resistens och låga kostnad. Det är lämpligt för både kall- och varmvattenledningar samt avloppssystem.

 • Media: PVC-U-rör används för en rad olika media, inklusive dricksvatten, avloppsvatten, kemikalier och gaser.
 • Tryck: Dessa rör kan hantera ett brett spektrum av trycknivåer, vilket gör dem lämpliga för både högtrycks- och lågtrycksapplikationer.
 • Temperatur: PVC-U har en god temperaturbeständighet men är mer lämplig för lägre temperaturer, vanligtvis upp till 60°C.


PVC-C

PVC-C (Klorerad polyvinylklorid) är en variant av PVC som har förbättrats för högre temperaturtolerans och kemisk resistens. Det används ofta i industriella applikationer där högre temperaturer är vanliga.

 • Media: PVC-C är lämpligt för hetvattenledningar, kemikalier, och kan även användas i korrosiva miljöer.
 • Tryck: Liksom PVC-U kan PVC-C hantera en variation av trycknivåer, vilket gör det användbart i en mängd olika installationer.
 • Temperatur: PVC-C klarar högre temperaturer jämfört med PVC-U, ofta upp till 90°C.


ABS

ABS (Akrylnitril-butadien-styren) är en annan typ av plast som används i rörsystem. Den är känd för sin styrka, slagfasthet och låga temperaturbeständighet.

 • Media: ABS används ofta för avloppsvatten, ventileringsledningar och vissa kemiska överföringar.
 • Tryck: Även om ABS kan hantera tryck, är det oftare används i system där tryck inte är ett primärt bekymmer.
 • Temperatur: ABS fungerar bra vid låga temperaturer och är lämpligt för applikationer där temperaturer kan gå under fryspunkten.

Krav på rörsystem

Rörsystem är avgörande komponenter i många olika typer av anläggningar och byggnader. Kraven på dessa system varierar beroende på tillämpningen och den specifika miljön de används i. Nedan följer en översikt av de viktigaste kraven på rörsystem inom olika sektorer.

Livsmedelsindustrin

I livsmedelsindustrin måste rörsystem uppfylla strikta hygieniska standarder för att förhindra kontaminering av livsmedel. Materialen i rören måste vara livsmedelssäkra och lätt att rengöra. Rören får inte reagera kemiskt med livsmedlen eller påverka deras smak och doft. Dessutom krävs ofta system för snabb och effektiv rengöring (CIP – Cleaning In Place).

Kemisk industri

I kemiska industrier ställs höga krav på rörsystemens kemiska resistens, trycktolerans och temperaturbeständighet. Materialen måste vara valda för att tåla aggressiva och korrosiva kemikalier. Det krävs också ofta avancerade övervaknings- och kontrollsystem för att säkerställa säker drift och förhindra läckage eller andra faror.

Vattenverk

Rörsystem i vattenverk måste hantera stora volymer vatten under varierande tryck och temperaturer. De ska vara hållbara och korrosionsbeständiga för att säkerställa långvarig och säker drift. Det är också viktigt att systemen är utformade för att minimera risken för föroreningar och säkerställa vattenkvaliteten.

Bostäder

I bostäder är det viktigt att rörsystemen är säkra, effektiva och så ljudlösa som möjligt. Materialval och design bör fokusera på hållbarhet och enkel underhåll. Vattenbesparande teknologier och frostskydd är också viktiga aspekter att beakta, särskilt i klimat med stora temperaturvariationer.

Byta från ett rörsystem till tvårörssystem

Att byta från ett rörsystem till ett tvårörssystem kan vara ett betydande steg för att öka effektiviteten och säkerheten i en byggnads vattenförsörjning och värmesystem. Ett tvårörssystem separerar det kalla och varma vattnet i två distinkta rörledningar, vilket minimerar risken för temperaturblandning och ger mer kontrollerad distribution.

Fördelarna med ett tvårörssystem inkluderar bättre temperaturkontroll, minskad energiförbrukning (särskilt i värmesystem), och ökad systempålitlighet. Dessutom kan det underlätta underhåll och eventuella reparationer, eftersom det är enklare att isolera problem till antingen det varma eller kalla systemet.

Processen att byta från ett rörsystem till tvårörssystem kan dock vara komplex och kräver noggrann planering. Det innebär installation av nya rörledningar och eventuellt även uppgradering av befintliga värmeelement och vattenarmaturer för att passa det nya systemet. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens befintliga struktur och layout samt att följa lokala byggnormer och säkerhetsföreskrifter.

I många fall kan det vara nödvändigt att anlita professionella rörmokare eller VVS-montör för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och att det nya systemet är helt kompatibelt och funktionellt. Kostnaden för en sådan omvandling varierar beroende på byggnadens storlek och komplexitet, samt omfattningen av det nödvändiga arbetet.

Kontroll av tryck och täthet

Branschorganisationen Säker Vatteninstallation har på sin hemsida viktig information om krav och metoder för kontroll av rörsystem. En kort sammanfattning av dessa är att:

 • Alla rörinstallationer måste genomgå tryck- och täthetskontroller innan de tas i drift. Dessa kontroller är avgörande för att säkerställa att rörsystemen är säkra och funktionella. Kontrollerna ska dokumenteras, och hur de ska utföras finns specificerat i branschreglerna.
 • Det finns en förenklad metod för täthetskontroll med luft, utvecklad av Säker Vatten och Installatörsföretagen, för att underlätta för auktoriserade VVS-företag. Denna metod är särskilt användbar i situationer där det finns risk för frysning eller bakterietillväxt, vilket kan göra det olämpligt att utföra täthetskontroll med vatten. Det är viktigt att komma ihåg att denna förenklade metod inte ersätter den ordinära tryckkontrollen enligt branschreglerna. Den gäller för system som tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem med plast- eller metallrör.
 • För att genomföra tryckkontroll av ett rörsystem med luft (gas) måste företaget vara ackrediterat av Swedac enligt AFS 2006:8 (med ändringar i AFS 2020:8). Det är också viktigt att personalen är välutbildad och informerad om hur denna metod ska utföras och vilka förutsättningar som gäller.